Navigate Up
Sign In

Agenda

Lista ta' Aġendi

Sena: 2024

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 01 2024 Data tal-Laqgħa: 09/01/2024 Dokument Imtellgħa: 12/01/2024 15:57

Aġenda tal-Laqgħa B'Urġenza Nru: 02 2024 Data tal-Laqgħa: 12/02/2024 Dokument Imtellgħa: 13/03/2024 16:18

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 03 2024 Data tal-Laqgħa: 20/02/2024 Dokument Imtellgħa: 13/03/2024 16:23

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 04 2024 Data tal-Laqgħa: 12/03/2024 Dokument Imtellgħa: 13/03/2024 16:26

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 05 2024 Data tal-Laqgħa: 11/04/2024 Dokument Imtellgħa: 08/05/2024 15:47

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 06 2024 Data tal-Laqgħa: 25/04/2024 Dokument Imtellgħa: 08/05/2024 16:20

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 07 2024 Data tal-Laqgħa: 13/05/2024 Dokument Imtellgħa: 20/06/2024 16:52

Aġenda tal-Laqgħa B'Urġenza Nru: 08 2024 Data tal-Laqgħa: 03/06/2024 Dokument Imtellgħa: 01/07/2024 15:19

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 09 2024 Data tal-Laqgħa: 27/06/2024 Dokument Imtellgħa: 01/07/2024 15:28

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 10 2024 Data tal-Laqgħa: 27/06/2024 Dokument Imtellgħa: 01/07/2024 15:31

Sena: 2023

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 1 Data tal-Laqgħa: 18/01/2023 Dokument Imtellgħa: 18/01/2023 09:51

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 2 Data tal-Laqgħa: 15/02/2023 Dokument Imtellgħa: 17/04/2023 11:26

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 3 Data tal-Laqgħa: 13/03/2023 Dokument Imtellgħa: 17/04/2023 11:36

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 4 Data tal-Laqgħa: 01/04/2023 Dokument Imtellgħa: 06/12/2023 10:17

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 5 Data tal-Laqgħa: 24/04/2023 Dokument Imtellgħa: 06/12/2023 10:22

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 6 Data tal-Laqgħa: 30/05/2023 Dokument Imtellgħa: 06/12/2023 10:24

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 7 Data tal-Laqgħa: 05/06/2023 Dokument Imtellgħa: 06/12/2023 11:13

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 8 Data tal-Laqgħa: 11/07/2023 Dokument Imtellgħa: 06/12/2023 11:23

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 9 Data tal-Laqgħa: 18/07/2023 Dokument Imtellgħa: 06/12/2023 11:24

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 10 Data tal-Laqgħa: 11/08/2023 Dokument Imtellgħa: 07/12/2023 17:08

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 11 Data tal-Laqgħa: 19/09/2023 Dokument Imtellgħa: 15/12/2023 11:05

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 12 Data tal-Laqgħa: 29/09/2023 Dokument Imtellgħa: 15/12/2023 11:08

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 13 Data tal-Laqgħa: 10/10/2023 Dokument Imtellgħa: 15/12/2023 11:09

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 14 Data tal-Laqgħa: 07/11/2023 Dokument Imtellgħa: 15/12/2023 11:10

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 15 Data tal-Laqgħa: 18/12/2023 Dokument Imtellgħa: 04/01/2024 16:15

Sena: 2022

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 1 Data tal-Laqgħa: 12/01/2022 Dokument Imtellgħa: 04/02/2022 12:02

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 2 Data tal-Laqgħa: 09/02/2022 Dokument Imtellgħa: 04/02/2022 12:03

Aġenda tal-Laqgħa B'Urġenza Nru: 3 Data tal-Laqgħa: 11/03/2022 Dokument Imtellgħa: 08/03/2022 15:36

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 4 (no quorum) Data tal-Laqgħa: 23/03/2022 Dokument Imtellgħa: 05/04/2022 17:25

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 5 Data tal-Laqgħa: 07/04/2022 Dokument Imtellgħa: 05/04/2022 17:27

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 6 Data tal-Laqgħa: 11/05/2022 Dokument Imtellgħa: 17/05/2022 15:18

Aġenda tal-Laqgħa B'Urġenza Nru: 7 Data tal-Laqgħa: 16/05/2022 Dokument Imtellgħa: 14/06/2022 09:03

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 8 Data tal-Laqgħa: 15/06/2022 Dokument Imtellgħa: 14/06/2022 09:05

Aġenda tal-Laqgħa B'Urġenza Nru: 9 Data tal-Laqgħa: 20/06/2022 Dokument Imtellgħa: 07/07/2022 08:59

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 10 Data tal-Laqgħa: 13/07/2022 Dokument Imtellgħa: 07/07/2022 09:01

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 11 Data tal-Laqgħa: 03/08/2022 Dokument Imtellgħa: 05/08/2022 13:06

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 12 Data tal-Laqgħa: 15/09/2022 Dokument Imtellgħa: 14/09/2022 09:55

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 13 Data tal-Laqgħa: 20/10/2022 Dokument Imtellgħa: 18/10/2022 14:46

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 14 Data tal-Laqgħa: 23/11/2022 Dokument Imtellgħa: 22/11/2022 15:55

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 15 Data tal-Laqgħa: 19/12/2022 Dokument Imtellgħa: 05/01/2023 09:56

Sena: 2021

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 1 Data tal-Laqgħa: 12/01/2021 Dokument Imtellgħa: 08/01/2021 10:51

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 2 Data tal-Laqgħa: 09/02/2021 Dokument Imtellgħa: 02/06/2021 09:14

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 3 Data tal-Laqgħa: 16/03/2021 Dokument Imtellgħa: 02/06/2021 09:16

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 4 Data tal-Laqgħa: 13/04/2021 Dokument Imtellgħa: 02/06/2021 09:18

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 5 Data tal-Laqgħa: 21/05/2021 Dokument Imtellgħa: 02/06/2021 09:19

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 6 Data tal-Laqgħa: 22/06/2021 Dokument Imtellgħa: 18/06/2021 12:59

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 7 Data tal-Laqgħa: 20/07/2021 Dokument Imtellgħa: 13/07/2021 13:45

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 8 Data tal-Laqgħa: 31/08/2021 Dokument Imtellgħa: 26/08/2021 08:33

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 12 Data tal-Laqgħa: 10/12/2021 Dokument Imtellgħa: 07/12/2021 09:01

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 9 Data tal-Laqgħa: 23/09/2021 Dokument Imtellgħa: 11/01/2022 15:06

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 10 Data tal-Laqgħa: 20/10/2021 Dokument Imtellgħa: 11/01/2022 15:08

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 11 Data tal-Laqgħa: 20/11/2021 Dokument Imtellgħa: 11/01/2022 15:09

Sena: 2020

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 131 Data tal-Laqgħa: 12/11/2020 Dokument Imtellgħa: 14/01/2021 11:37

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 132 Data tal-Laqgħa: 10/12/2020 Dokument Imtellgħa: 14/01/2021 11:42

Aġenda tal-Laqgħa Nru: 133 Data tal-Laqgħa: 14/12/2020 Dokument Imtellgħa: 14/01/2021 11:44

Tmiem tal-Aġendi

 ​​​​​Agenda 122.pdfAgenda Num122.pdf

Agenda 123.pdfAgenda Num123.pdf

Agenda 124.pdfAgenda Num124.pdf

Agenda Nru125.pdfAgenda Num125.pdf

Agenda 126.pdfAgenda Num126.pdf

Agenda Nru127.pdfAgenda Num127.pdf

Agenda Nru128.pdfAgenda Num128.pdf

Agenda Nru129.pdfAgenda Num129.pdf

Agenda Nru130.pdfAgenda Num130.pdf

​​Aġenda Nru 1 ta' 2021.pdfAġenda Num 1 ta' 2021.pdf