Navigate Up
Sign In

Quarterly Financial Reports

2019

2018

2018 - Kwart 4 - Perjodu Jannar sa Diċembru​​
2018 - Kwart 3 - Perjodu Jannar sa Settembru​
2018 - Kwart 2 - Perjodu Jannar sa Ġunju​​
2018 - Kwart 1 - Perjodu Jannar sa Marzu​

2017

2017 - Kwart 4 - Perjodu Jannar sa Diċembru

2017 - Kwart 3 - Perjodu Jannar sa Settembru

2017 - Kwart 2 - Perjodu Jannar sa Ġunju

2017 - Kwart 1 - Perjodu Jannar sa Marzu

2016

2016 - Kwart 4 - Perjodu Ottubru sa Diċembru

2016 - Kwart 3 - Perjodu Lulju sa Settembru

2016 - Kwart 2 - Perjodu April sa Ġunju

2016 - Kwart 1 - Perjodu Jannar sa Marzu

2015

2015 - Kwart 4 - Perjodu Ottubru sa Diċembru

2015 - Kwart 3 - Perjodu Lulju sa Settembru

2015 - Kwart 2 - Perjodu April sa Ġunju

2015 - Kwart 1 - Perjodu Jannar sa Marzu

2014

2014 - Kwart 4 - Perjodu Ottubru sa Diċembru

2014 - Kwart 3 - Perjodu Lulju sa Settembru

2014 - Kwart 2 - Perjodu April sa Ġunju

2014 - Kwart 1 - Perjodu Jannar sa Marzu

2013

2013 - Kwart 4 - Perjodu Ottubru sa Diċembru

2013 - Kwart 3 - Perjodu Lulju sa Settembru

2013 - Kwart 2 - Perjodu April sa Ġunju

2013 - Kwart 1 - Perjodu Jannar sa Marzu

Is-Sitt Leġislatura

2012

2012 - Kwart 1 - Perjodu Jannar sa Marzu

2012 - Kwart 2 - Perjodu April sa Ġunju

2012 - Kwart 3 - Perjodu Lulju sa Settembru

2012 - Kwart 4 - Perjodu Ottubru sa Diċembru

2011

2011 - Kwart 1 - Perjodu Jannar sa Marzu

2011 - Kwart 2 - Perjodu April sa Ġunju

2011 - Kwart 3 - Perjodu Lulju sa Settembru

2011 - Kwart 4 - Perjodu Ottubru sa Diċembru

2015

2015 - Kwart 2 - Perjodu April sa Ġunju

2015 - Kwart 1 - Perjodu Jannar sa Marzu​​​​